Morfologia odpadów


Morfologia odpadów


Badania składu morfologicznego i frakcyjnego

Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów terytorialnych, powstałym w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 228), wykonujemy badania składu morfologicznego i frakcyjnego strumieni odpadów komunalnych wraz z kompletną analizą sprawozdawczą- badania zwane potocznie morfologią odpadów. Spółka Inneko posiada bogate doświadczenie w przeprowadzeniu analizy sitowej oraz badań morfologii odpadów komunalnych m.in. dla terenu zamieszkałego przez ponad 100 000 osób. Potwierdzeniem należytego wykonania analiz morfologii odpadów przeprowadzanych zarówno w gminach jak i w związkach celowych gmin są liczne referencje. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż dysponujemy umiejętnościami oraz posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne do wykonywania pełnych analiz fizyko-chemicznych odpadów podczas badań morfologii odpadów.

Analizę składu morfologicznego odpadów komunalnych wykonujemy zgodnie z zaleceniami metodycznymi pod nazwą „Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych”. Przykładowy zakres badań w trakcie badań morfologii odpadów obejmuje 4 pory roku, w pięciu charakterystycznych, przykładowych typach zabudowy dla gmin, wsi czy środowiskach miasta czyli obejmuje:

  • morfologia odpadów z zabudowy wysokiej – wielokondygnacyjna, osiedlowa z pełnym wyposażeniem techniczno-sanitarnym budynków i z podstawowym nasyceniem usługami,
  • morfologia odpadów z zabudowy zwartej śródmieścia o dużym nasyceniu usługami, mieszanymi sposobami ogrzewania budynków, zróżnicowanym standardzie wyposażenia w urządzenia techniczno-sanitarne,
  • morfologia odpadów z zabudowy jednorodzinnej – podmiejska, osiedlowa lub rozproszona o małym nasyceniu usługami i o zróżnicowanym standardzie wyposażenia w urządzenia techniczno-sanitarne, domy z ogródkami,
  • morfologia odpadów z zabudowy miejsko-wiejskiej,
  • morfologia odpadów z zabudowy wiejskiej.

Badania ilościowe i jakościowe wykonane standardowo są wykonywane na próbach odpadów o masie od. 100 kg do 500 kg. Dla wszystkich pobranych prób w trakcie badań morfologii odpadów komunalnych wykonane mogą zostać wykonane badania składu frakcyjnego (analiza sitowa) z podziałem na 4 frakcje ziarnowe: >100 mm, 100-40 mm, 40-10 mm i <10 mm wraz z obliczeniem ich gęstości nasypowej. Zakres badań morfologii odpadów obejmuje morfologię odpadów komunalnych (skład materiałowy) z podziałem na główne frakcje materiałowe (odpady organiczne, papier i tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, metale, kompozyty, drewno, odpady niebezpieczne, odpady inertne, odpady inne).