Karty charakterystyki


Karty charakterystyki

Oferujemy wykonanie pełnego zakresu testów zgodności dla odpadów wraz z kartami charakterystyki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).Karty charakterystyki określają zasady przyjmowania odpadów na dany typ składowiska:

 • odpadów obojętnych
 • odpadów niebezpiecznych
 • odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

W ramach usługi oferujemy pobranie próbek u wytwórcy odpadów.

Zakres badań odpadów na potrzeby wykonania testu zgodności obejmuje oznaczanie podstawowych parametrów w wyciągu wodnym, dopuszczalnych granicznych wartości wymywania dla odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne.

Graniczne wartości wymywania dla następujących parametrów:

 • arsen (As)
 • bar (Ba)
 • kadm (Cd)
 • chrom całkowity (Cr)
 • miedź (Cu)
 • rtęć (Hg)
 • molibden (Mo)
 • nikiel (Ni)
 • ołów (Pb)
 • antymon (Sb)
 • selen (Se)
 • cynk (Zn)
 • chlorki (Cl)
 • fluorki (F)
 • siarczany (SO42-)
 • rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)
 • stałe związki rozpuszczone (TDS)
 • wskaźnik fenolowy

Parametry dodatkowe dla odpadów niebezpiecznych:

 • strata przy prażeniu (LOI)
 • ogólny węgiel organiczny (TOC)
 • zdolność do neutralizacji kwasów (ANC)

Parametry dodatkowe dla odpadów obojętnych:

 • ogólny węgiel organiczny (TOC)
 • benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX)
 • polichlorowane bifenyle, 7 kongenerów (PCB)
 • olej mineralny (C10 do C40)
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Parametry dodatkowe dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

 • ogólny węgiel organiczny (TOC)
 • strata przy prażeniu (LOI)
 • ciepło spalania
 • pH