Badanie ścieków


Badanie ścieków

Wykonujemy badania ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)