Monitoring składowisk


Monitoring składowisk

Oferujemy usługę kompleksowego monitoringu składowisk odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523).

Usługa monitoringu obejmuje:


1. pobieranie próbek wód podziemnych, powierzchniowych oraz odcieków składowiskowych,


2. pomiar poziomu lustra wód podziemnych w punktach obserwacyjnych,


3. pomiar objętości wód odciekowych,


4. badania fizykochemiczne w zakresie:

 • odczyn (pH)
 • przewodność elektryczna właściwa
 • ogólny węgiel organiczny (OWO)
 • suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • miedź
 • cynk
 • ołów
 • kadm
 • rtęć
 • chrom

5. badanie osiadania masy składowiska metodami geodezyjnymi (w oparciu o ustalone repery metodą nawigacji satelitarnej – GPS) oraz badanie stateczności zboczy metodami geotechnicznymi,


6. badanie struktury oraz składu frakcyjnego i materiałowego odpadów komunalnych,


7. badanie emisji i składu gazu składowiskowego w zakresie:

 • metan
 • dwutlenek węgla
 • tlen
 • siarkowodór
 • amoniak

8. kwartalne i roczne raporty w formie sprawozdania zawierające uzyskane wyniki badań, przedstawione w formie tabelarycznej i graficznej.