Badanie wody


Badanie wody Gorzów i województwa ościenne

Nasze laboratorium oferuje badania wody w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W akredytowanym laboratorium mogą być wykonywane badania wody z Gorzowa i województw ościennych pod kątem analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych, w tym także zgodnie z ww. Rozporządzeniem, od 1 stycznia 2008, analizy obecności bakterii Legionella w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej.

Badanie wody i pobór próbek odbywa się zgodnie z polskimi normami oraz badania czystości mikrobiologicznej wody zgodnie z Farmakopea Europejska.


Badanie wody – mikrobiologiczne

Mikrobiologiczne badanie wody obejmuje oznaczenie ilości bakterii chorobotwórczych takich jak np. bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa i in. a także ogólnej liczby drobnoustrojów. Badanie to wykonuje się na potrzeby kontroli jakości wody w obiektach żywienia zbiorowego oraz tym podobnych. Okresowe badanie wody jest jednym z elementów każdego systemu HACCP. Wyniki badania wody sprawdzane są także przy okazji kontroli Sanepidu.


Badanie wody- fizykochemiczne

Analiza fizykochemiczna podczas badań wody obejmuje parametry poziomu zanieczyszczenia wody należące do parametrów wskaźnikowych w tym pH, przewodność, twardość, mętność, żelazo, mangan oraz inne metale. W przypadku badań wody ze studni badanie fizykochemiczne pozwala oszacować i dobrać najbardziej odpowiednią technologię uzdatniania i oczyszczania wody.


Badanie wód powierzchniowych i podziemnych

Metodami referencyjnymi wykonujemy badania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.