Badanie zapylenia


Badanie zapylenia


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817), wykonujemy badania środowiska pracy w zakresie badań zapylenia czyli analiz:

  • stężenia pyłu całkowitego
  • stężenia pyłu respirabilnego

Potocznie przyjęta nazwa „Zapylenie” a z nią związane badanie zapylenia dotyczy badań frakcji wdychanej i/lub respirabilnej na stanowiskach pracy. Aby określić rodzaj pyłu należy wykonać badanie m.in. krystalicznej krzemionki oraz oznaczenia metali i tlenków – w przypadku badań zapylenia na stanowiskach ślusarskich itp., tlenków metali w przypadku wykonywania badań zapylenia w kotłowniach czy ciepłowniach, metali, niemetali lub konkretnych substancji chemicznych w postaci pyłów podczas badań zapylenia w zakładach chemicznych czy drukarniach/

Pył jest to zbiór cząstek stałych, które wyrzucone do powietrza atmosferycznego, utrzymują się w nim przez pewien czas. Najczęściej są to cząstki o wymiarach poniżej 300µm. Ze względu na różnorodny kształt cząstki pyłu, pojęcie wymiaru ziarna pyłu mające zastosowanie podczas badań zapylenia jest pojęciem umownym. Często są wykorzystywane pojęcia takie jak średnica zastępcza ziarna pyłu, średnica aerodynamiczna cząstki pyłu czy średnica projekcyjna. Pojęcie pyłu jest pojęciem ogólnym i podczas badań zapylenia obejmuje:

  • pyły-cząstki stałe, powstające podczas mechanicznej obróbki materiałów które unoszą się w powietrzu
  • dymy-powstają podczas parowania i dalej kondensacji materiałów stałych poddawanych działaniu wysokich temperatur np. pary metali podczas spawania, odlewania
  • mgły-krople o bardzo małych rozmiarach powstające z substancji ciekłych np. podczas rozpylania