Środowisko pracy


Pomiary środowiska pracy dla pracodawcy

Zgodnie z obowiązującym prawem w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy należy dokonać pomiaru szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie przypuszczenie. Dodatkowo większość firm produkcyjnych jest zobligowana do systematycznego monitoringu, czyli pomiarów ciągłych w/w parametrów i to właśnie na nich spoczywa obowiązek wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ponadto pracodawcy mają obowiązek rozpoznania źródeł ich emisji, rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów oraz określenia warunków pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników. Wyniki pomiarów są sprawą jawną i nie powinny być ukrywane, należy o nich poinformować wszystkich pracowników. To pracodawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów stężeń lub natężeń tych czynników. Gdzie można zlecić takie analizy w naszym województwie? Do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, upoważnione są laboratoria badawcze posiadające wymaganą w rozporządzeniu akredytację. Przykładem takiego Laboratorium jest Laboratorium Inneko, którego jednym z zadań jest wykonywanie pomiarów i badań stężenia i natężenia czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących na stanowiskach pracy, metodami akredytowanymi. Oznaczenia wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury takiej jak chromatografy gazowe, chromatograf cieczowy, spektrofotometr absorpcji atomowej. Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia są podstawą oceny ryzyka zawodowego oraz należy je wpisać do „Karty badań i pomiarów”. Ponadto pracodawca ma obowiązek prowadzić „Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy”, do którego należy wpisywać na bieżąco wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów. W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca powinien przekazać rejestr oraz karty badań właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Rejestry należy przechowywać przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu, natomiast wyniki badań i pomiarów przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od daty przeprowadzenia badań i pomiarów.

s2