Badanie hałasu


Badanie hałasu


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817), wykonujemy badania środowiska pracy w zakresie badania hałasu na stanowisku pracy. Jest to podstawowe badanie, które musi zostać wykonane przez zakłady pracy oraz większość firm z branż meblarskich, technologii żywności, przetwarzania odpadów i wielu innych. Dodatkowo wykonujemy badania hałasu w środowisku ogólnym ze szczególnym uwzględnieniem badań hałasu pochodzącego od instalacji, badań hałasu pochodzącego od urządzeń i zakładów przemysłowych. Wszystkie analizy są wykonywane zgodnie z metodyką referencyjną, określoną w załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1542). Wyniki przeprowadzonych badań hałasu prezentujemy w sprawozdaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366). Ponadto posiadamy zestawy urządzeń pomiarowych służących do monitorowania parametrów środowiska ogólnego oraz środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do badania hałasu, przy pomocy których jesteśmy w stanie zbadać funkcjonalność istniejących instalacji, a także wdrażanych nowych rozwiązań technologicznych, w celu określenia rodzaju i zakresu ich oddziaływania na środowisko naturalne i człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem czynników szkodliwych dla zdrowia.